В помощ на синята планета

0
водата
снимка: unsplash.com

Водата като извор на живот

Нашият дом, планетата Земя, често е наричана „Синята планета“. В действителност от космоса тя изглежда предимно синя, което се дължи на голямата площ на водните басейни – водата покрива над 70% от повърхността на Земята. Животът на Земята би бил невъзможен без вода. 

Всъщност самият живот на Земята се е зародил във водна среда. Водните басейни на планетата приютяват огромно разнообразие от живи същества, тя играе съществена роля за баланса и определянето на климата и има редица други важни функции, включително в ежедневието на хората (за земеделие, битови нужди, транспорт и др.). Това безспорно е така, но защо тогава от година на година замърсяването на водите става все по-интензивно, защо отпадните отровени продукти от заводите се изхвърлят в реките, защо океаните се задръстват с боклуци, които имат антропогенен произход?

Като втори най-важен компонент след въздуха, водата играе съществена роля във формирането на климата на земното кълбо. Под действието на слънчевата радиация водата се изпарява и се пренася на континентите, където пада във вид на валежи. По този начин се регулира и цялостният климатичен фон и баланса на планетата. Главен участник в кръговрата на веществата в природата, водата има способността да приема и пренася попадналите в нея вещества, които впоследствие се просмукват в почвите, в растенията, изпаряват се във въздуха, отново падат на земята под формата на валежи. Съвсем ясно е колко отрицателно влияе замърсяването на водите върху целия живот на планетата, но за жалост замърсяването в резултат на човешката дейност достига все по-застрашителни размери.  

Основни замърсители и опасностите, свързани с тях

Замърсяването на водите по време на различните промишлени и производствени процеси се получава главно от изхвърлянето на отпадни химични вещества. Възможно е някои тях да имат и бактерицидни свойства, т.е. това представлява реална опасност за съществуващото биоразнообразие в съответния воден източник. Лошото не спира дотук – пречистването на водите не е достатъчно ефективно и не е достатъчно разпространено като модел за обратен цикъл на оползотворяване на водите. Редица пречиствателни съоръжения (от като цяло недостатъчния общ брой такива) са неподходящо експлоатирани или просто не са с необходимото качество.

На второ място, замърсяването на водите се дължи и на изхвърлянето на водоразтворими повърхностноактивни вещества – детергенти. Замърсяването с детергенти е изключително опасно, защото те преминават през пречиствателните съоръжения без изменение, т.е. техните молекули не могат за бъдат разградени от ензими. Богати на фосфати, детергентите стимулират неконтролируемия растеж на водораслите, което от своя страна води до образуване на твърде голям обем органични вещества във водните маси, нарушавайки кислородния режим на водоизточниците.

В околната среда непрекъснато навлизат химични съединения от рода на пестицидите или детергентите, както и хормони, антибиотици и други замърсители. За разлика от микробиологичните замърсители, ефектите, предизвикани от химическите разтворители не се проявяват рязко и нямат толкова остро изражение. Но тук има една особеност –  химикалите причиняват проблеми за здравето обикновено едва след продължително излагане на тяхното действие, т.е. те се акумулират в организмите до момента, в който неизбежно проблемът стане забележим и за съжаление често пъти необратим. Чрез преминаването във въздуха и почвата, пътят на токсичните вещества от водата до храната е кратък.

Сред опасните съединения, които попадат в кръговрата на водата и могат да предизвикат посочените по-горе неблагоприятни ефекти и да се акумулират в околната среда и в организмите, са например:

∙         нитрати;

∙         флуориди;

∙         токсични метали и металоиди (олово, кадмий, алуминий, арсен и др.);

∙         бромати и трихалометани;

∙         пестициди;

∙         устойчиви органични замърсители (ПАВ), (ПХБ);

∙         химикали, предизвикващи хормонални смущения.

Освен всичко споменато, добре е да се знае, че пречистването на водата с дезинфектанти често води до образуване на други, пак опасни вещества, при които рисковете за здравето са просто по-малки…

C:\Users\HP\Downloads\WATER!.png

Съдбата на планетата е в ръцете на всеки от нас

Вероятно пред така изложената информация много от вас ще се запитат „струва ли си“? Вероятно собствениците на крупни производства и предприятия не си задават такива въпроси или по-скоро не им се налага да си ги задават, ето защо е необходимо обикновените хора да вземат в ръце съдбата си и съдбата на планетата, за да се даде повече гласност и да се увеличи шанса за предприемане на положителни мерки. 

Големите неща започват с малки стъпки – трябва да променим себе си, за да можем да искаме същото и от хората около нас. Нека щадим природата, нека пазим ресурсите, да не злоупотребяваме, да не замърсяваме, да пазаруваме разумно, да не поощряваме производството на продукти, вредящи на околната среда (найлонови торбички, листовки и пр). В противен случай действително има риск в недалечно бъдеще чистата вода за питейно-битови нужди да стане лукс, който не всеки ще може да си позволи!

Източници:

  1. Чистата вода е живот, здраве, храна, отдих, енергия: eea.europa.eu
  2. Влияние на океана върху климата на Земята: wmh-bg.com (21.07.2017)
  3. Рискове от замърсяване на водите: pure-h2o-learning.eu 
  4. Идеи за екологично потребление: kimbino.bg

Добави коментар