Марс Армор

Работа и стаж
Приключиха дейностите по проект за повишаване на производствения капацитет на МАРС Армор

Приключиха дейностите по проект „Повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „МАРС Армор” ООД чрез внедряване на иновативни технологии и…

Събития
В МАРС Армор се проведе информационен ден за иновациите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

По реализацията на проект BG16RFOP002-1.001-0016-C01 „Внедряване на иновации и повишаване на конкурентоспособността на Марс Армор ООД”, който се осъществява с…