„Иновации и конкурентоспособност“

Събития
В МАРС Армор се проведе информационен ден за иновациите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

По реализацията на проект BG16RFOP002-1.001-0016-C01 „Внедряване на иновации и повишаване на конкурентоспособността на Марс Армор ООД”, който се осъществява с…